Read

What I Like
Kiffany, Age 6, Boyd, WI

I like dogs, I like cats,
I like setting the table,
I like school,
I like my mom,
I like my dad,
I like my sister,
I like flowers,
I like animals,
I like books,
I like birds,
I like moose,
I like to hug trees.
I like to hug friends.
I like lots and lots of things!

Home | Read | WriteCopyright | Privacy

This page was last updated on February 28, 2002 by the KIWW Webmaster.